Token on Komodo Blockchain

komodo

#1

How to create the Token on Komodo Platform or can We create Token on Komodo Platform for transcation.